ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแอฟริกาที่ชุดที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,19:29  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสําคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางเติมสิน นัดกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2560,21:17  อ่าน 804 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเติมสิน นัดกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2560,21:14  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริกา คงควร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,13:29  อ่าน 4668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20  อ่าน 767 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:05  อ่าน 654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:05  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:04  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:04  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้แนวคิดฐานป้ญญา
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:03  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..