ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ สอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิติยา จินดารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,10:42  อ่าน 2792 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Present Simple Tense ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,19:32  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดเรื่อง Superlative Degree ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,19:20  อ่าน 554 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:45  อ่าน 1945 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:23  อ่าน 1889 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:25  อ่าน 1241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม เล่ม 2 ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:42  อ่าน 2560 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสําคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางเติมสิน นัดกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2560,21:17  อ่าน 5605 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเติมสิน นัดกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2560,21:14  อ่าน 1913 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20  อ่าน 1939 ครั้ง
รายละเอียด..