ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โปรแกรม arduino
ชื่ออาจารย์ : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2561,13:13  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ด้วย Wordpress
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐกร ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:56  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:45  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบเก็บคะแนน บทที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:16  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:38  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง20271 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายอนุชา ชัยหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:35  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:23  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:25  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาทินี ชูคันหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:17  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม เล่ม 2 ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:42  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..