ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์
ชื่ออาจารย์ : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,09:32  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาระบบปฏิบัติการ
ชื่ออาจารย์ : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,00:31  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ด้วย Wordpress
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐกร ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:56  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:45  อ่าน 912 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:38  อ่าน 1639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:23  อ่าน 968 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:25  อ่าน 684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาทินี ชูคันหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:17  อ่าน 1157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม เล่ม 2 ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:42  อ่าน 1393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแอฟริกาที่ชุดที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,19:29  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..