ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวัลย์ธนา สมุทรักษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางขจรจิตร หงวนบุญมาก
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววิภากร ปานอำไพ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางเยาวภา เมืองนก
เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อ

นางละมัย แดงน้อย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวสรร ทองบุญเมือง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่