ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ชูเชิด
ครู คศ.2

นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
ครู คศ.2

นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์
ครู คศ.3

นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2

นางสายพิน ทองจุลย์
ครู คศ.2

นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
ครู คศ.2

นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร วงศ์จำปา
ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง
ครู คศ.1

นายพนมกฤต บริสุทธิ์
ครู คศ.1

นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา เกษนาวา
ครูผู้ช่วย

น.ส.ปัฐตา ญาติบรรทุง
ครูผู้ช่วย

นางกมลชนก ยรรยง
ครูผู้ช่วย