ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ชูเชิด
ครู คศ.2

นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
ครู คศ.3

นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์
ครู คศ.3

นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2

นางสายพิน ทองจุลย์
ครู คศ.2

นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
ครู คศ.2

นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ครู คศ.2

นางสุกัญญา จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง
ครู คศ.1

นายพนมกฤต บริสุทธิ์
ครู คศ.1

น.ส.ปัฐตา ญาติบรรทุง
ครู คศ.1

นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
ครู คศ.1

นางสาววริศรา เกษนาวา
ครู คศ.1

นางกมลชนก ยรรยง
ครูผู้ช่วย

นางดาริกา แก้วภิรมย์
ครู คศ.1

นายปรเมศวร์ พันธ์วิไล
ครู คศ.1