กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ชูเชิด
ครู คศ.2

นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
ครู คศ.3

นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
ครู คศ.3

นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2

นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
ครู คศ.2

นางสุกัญญา จันทร์เงิน
ครู คศ.1

น.ส.ปัฐตา ญาติบรรทุง
ครู คศ.1

นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
ครู คศ.1

นางสาววริศรา เกษนาวา
ครู คศ.1

นายกันตภณ รอดวัณโณ
ครูผู้ช่วย

นายชาคริต สิมลิ้ม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ ฝอยทอง
ครู คศ.1

นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
ครู คศ.1