เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ : Objectives : 教学宗旨细则


1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

Objectives :  All students get support to quality as sudamental education and world class standard.

教学宗旨细则 : 确保每个学生都能接受良好的世界级标准教育

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและความสำนึกความเป็นชาติไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Objectives : All students will get the support to have morality and awareness of the Thai nation by using philosophy of the sufficiency economy.

教学宗旨细则 : 培养学生勤俭节约的良好品德

3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

Objectives : Administrator and education personal to get the developing and supporting by professional autonomy and world class standards.

教学宗旨细则我校教师队伍能够得到良好的发展空间

4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยเน้นความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

Objectives : School has varieties of curriculums by students and communities needs to preserve all aspects of Thai culture and Thai wisdom.

教学宗旨细则 : 开展丰富多彩的课程供学生选择

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)

Objectives : School has education management by using the form as a school project management Thailand Quality Award.(TQA)

教学宗旨细则 : 使用科学的教务管理系统实行学校日常管理(TQA)