ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ทัดวอน
ครู คศ.2

นางวรรณี สระทองแขม
ครู คศ.1

นางเติมสิน นัดกลิ่น
ครู คศ.2

นางวไลพร แกระวงศ์
ครู คศ.3

นางสาววาทินี ชูคันหอม
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ ภุมมา
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นายบัณฑิต หวังสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริญา อยู่สุข
ครูผู้ช่วย