ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาทินี ชูคันหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ครู คศ.2

นางวรรณี สระทองแขม
ครู คศ.1

นางเติมสิน นัดกลิ่น
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ครู คศ.1

นายบัณฑิต หวังสุข
ครู คศ.1

นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริญา อยู่สุข
ครู คศ.1

นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น
ครู คศ.1

นายปิติชัย มีอำพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ โกศลดำรงทรัพย์
ครูผู้ช่วย