กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณี สระทองแขม
ครู คศ.1

นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ครู คศ.2

นางเติมสิน นัดกลิ่น
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ครู คศ.1

นายบัณฑิต หวังสุข
ครู คศ.1

นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริญา อยู่สุข
ครู คศ.1

นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น
ครู คศ.1

นายปิติชัย มีอำพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ โกศลดำรงทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล
ครู คศ.1