อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์


อัตลักษณ์


อัตลักษณ์   มารยาทดี       มีวินัย       ใจกัลยาณมิตร   จิตอาสา

Identity  :     Good manners    Self-discipline      Good-hearted      Volunteer Spirit

特点 :             有礼貌                纪律                   友好                   爱心  

      

เอกลักษณ์

      

โรงเรียนมาตรฐานสากล

World Class Standard School

世界级标准学校