กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
ครู คศ.2

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.3

นายมนัส ดีมี
ครู คศ.2

นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
ครู คศ.3

นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ปั้นงาม
ครู คศ.3

นายณรงค์ ชูเชิด
ครู คศ.2

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
ครู คศ.2

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
ครู คศ.2

นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
ครู คศ.2

นางสมวรรณ ทองดอนน้อย
ครู คศ.2

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.2

นายวิภาค จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นางสุนิสา แช่มช้อย
ครู คศ.1

นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ
ครู คศ.1

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครู คศ.1

นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
ครู คศ.1

นายณัฐกร ทองน้อย
ครู คศ.1

น.ส.ทิพามล ศรีวิเชียร
ครู คศ.1

นายเรวัต สระทองบุญ
ครู คศ.1

นายรพีพัฒน์ กาญจนการุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุษณี ริยาพันธ์
ครูผู้ช่วย