ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนัส ดีมี
ครู คศ.2

นางจิตภินันท์ สิริวุฒิชัยวัฒนา
ครู คศ.3

นายเดชา วิบูลย์ชาติ
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ สักคุณา
ครู คศ.3

นายณรงค์ ชูเชิด
ครู คศ.2

นางมธุศร ธนานันทยศ
ครู คศ.2

นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
ครู คศ.1

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
ครู คศ.1

นายสรายุธ โรคะสุวรรณ
ครู คศ.1

นายวิภาค จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
ครูผู้ช่วย