ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนัส ดีมี
ครู คศ.2

นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ สักคุณา
ครู คศ.3

นายณรงค์ ชูเชิด
ครู คศ.2

นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ปั้นงาม
ครู คศ.3

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
ครู คศ.2

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
ครู คศ.1

นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
ครู คศ.2

นายวิภาค จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
ครู คศ.1

น.ส.ทิพามล ศรีวิเชียร
ครู คศ.1

นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
ครู คศ.1

นางสมวรรณ ทองดอนน้อย