ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนัส ดีมี
ครู คศ.2

นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์
ครู คศ.3

นายณรงค์ ชูเชิด
ครู คศ.2

นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ปั้นงาม
ครู คศ.3

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
ครู คศ.2

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
ครู คศ.1

นายวิภาค จันทร์เงิน
ครู คศ.1

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง
ครู คศ.1

น.ส.ทิพามล ศรีวิเชียร
ครู คศ.1

นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย
ครู คศ.1

นางสมวรรณ ทองดอนน้อย

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.2

นายสมชาย สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.3

นายกัณฑอเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.1

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.1

นางสุนิสา แช่มช้อย
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครู คศ.1

นายณัฐกร ทองน้อย
ครู คศ.1

นายเรวัต สระทองบุญ
ครูผู้ช่วย