การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประชุมประจำเดือน และทำกิจกรรม กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

นิเทศกลุ่มสาระต่างๆเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและรับทราบปัญหาต่างๆ
ผู้บริหาร ร่วมแสดงกตเวฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง วpa ของข้าราชการครู