คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน


คำขวัญโรงเรียน


คำขวัญ : เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม

Motto   :     Good Study  Good behavior  Morality

标语 :                    品德好