ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล บุญณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรพล กัณหา
ครู คศ.3

นายบัณฑิต จันทร์ประทับ
ครู คศ.2

นายนิวัฒน์ เล้าสมบูรณ์
ครู คศ.2

นายรณชัย จันคง
ครูผู้ช่วย

นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
ครูผู้ช่วย