ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล บุญณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัณฑิต จันทร์ประทับ
ครู คศ.2

นายนิวัฒน์ เล้าสมบูรณ์
ครู คศ.2

นายรณชัย จันคง
ครู คศ.1

นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ ชูเพชร
ครูผู้ช่วย