ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล บุญณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัณฑิต จันทร์ประทับ
ครู คศ.2

นายนิวัฒน์ เล้าสมบูรณ์
ครู คศ.2

นายรณชัย จันคง
ครู คศ.1

นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ สวัสดีชัย
ครูผู้ช่วย

นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา
ครู คศ.2