การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร.พ.จันทรุเบกษา ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
สาธาณสุขตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่1-2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2565