หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.83 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.68 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.24 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.61 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.96 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.94 KB