ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512-2522
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ต.สมบูรณ์ จันทร์วังพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ตระกูลสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายโอสถ ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ รัตนปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ชัยจักร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงหล ช่างปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557- 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท รีนับถือ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม- ปัจจุบัน