ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สถานที่ตั้ง            ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73180
ติดต่อโรงเรียน     034-996460 โทรสาร 034-996461
สังกัด                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางานมัธยมศึกษาเขต9
วันก่อตั้ง              ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2512
เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2512
บริเวณโรงเรียน    มีพื้นที่ 65 ไร่ (ของกองทัพอากาศ) เนื้อที่ดินแต่เดิมโรงเรียนการบินได้จัดที่ดินจำนวน170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  จัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยใช้พื้นที่ร่วมกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาทำการรังวัดใหม่ เฉพาะส่วนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เหลือพื้นที่ที่ดิน 65 ไร่
ปรัชญา               นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี
สีประจำโรงเรียน สีแสด-เทา
อักษรย่อ              ฐ.บ.
เว็บไซต์โรงเรียน www.mtbk.ac.th
อีเมล์โรงเรียน      mtbk.thanbin@gmail.com