ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจินตนา กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางณัชชา โค้วถาวร
ครู คศ.2

นายพีระ นรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐยา ป้องกัน
ครู คศ.1

ทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เรืองศรี
ครู คศ.1

นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ครูผู้ช่วย