ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายศรัณย์ ดาราทอง
ครู คศ.3

นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.3

นายบุญเลิศ พรายอินทร์
ครู คศ.2

นางชญาภา มณีสุธรรม
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นายอนุชา ชัยหา
ครู คศ.2

น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.1

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครูผู้ช่วย

นายพีระ นรินทร์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐยา ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

ทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกร ทองน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา เรืองศรี
ครูผู้ช่วย