ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจินตนา กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.2

นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.3

นายบุญเลิศ พรายอินทร์
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางณัชชา โค้วถาวร
ครู คศ.2

นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.1

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครู คศ.1

นายพีระ นรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐยา ป้องกัน
ครู คศ.1

ทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นายณัฐกร ทองน้อย
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เรืองศรี
ครู คศ.1

นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ครูผู้ช่วย

นายเรวัต สระทองบุญ
ครูผู้ช่วย