ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.1

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.1

นายศรัณย์ ดาราทอง
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ พวงจำปา
ครู คศ.2

นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางทิพย์อาภา แสงบัว
ครู คศ.3

นายบุญเลิศ พรายอินทร์
ครู คศ.2

นางชญาภา มณีสุธรรม
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นายอนุชา ชัยหา
ครู คศ.2

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.2

นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครูผู้ช่วย

นายพีระ นรินทร์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐยา ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ครู คศ.2