กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัชชา โค้วถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นายพีระ นรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐยา ป้องกัน
ครู คศ.1

นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ
ครู คศ.1

นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค
ครูผู้ช่วย