วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐาน

    ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย


Vision : Mattayomthanbinkampangsaen School is a World Class Standard based on Thainess.


 目标: 佛统飞行中学是泰国标准下的世界级标准学校