คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเลอมิน ภัทรพลากร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3