ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวคนึง อ่อนนาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
ครู คศ.1

นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ฉายสิน
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา มีพันธุ์
พนักงานราชการ

นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
ครูผู้ช่วย

นายคณาวุฒิ กังวาล
ครูผู้ช่วย

น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ครูผู้ช่วย