กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ฉายสิน
ครู คศ.1

นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
ครู คศ.1

นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
ครู คศ.1

น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ครู

นางสาวจงรัก แก้วงอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตา จันทร์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายกมล ทองดอนตัน
ครูผู้ช่วย