ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวคนึง อ่อนนาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
ครู คศ.1

นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ฉายสิน
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา มีพันธุ์
พนักงานราชการ

นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
ครู คศ.1

นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
ครู คศ.1

น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ครู

นางสาวจงรัก แก้วงอก
ครูผู้ช่วย