กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวคนึง อ่อนนาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ฉายสิน
ครู คศ.1

นายดรันทร ศศิวัชรางกูร
ครู คศ.1

นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์
ครู คศ.1

น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ครู

นางสาวจงรัก แก้วงอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตา จันทร์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายกมล ทองดอนตัน
ครูผู้ช่วย