ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ครู คศ.2

นางจรรยา สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา
ครู คศ.2

นายการัณยภาส แสนคำ
ครู คศ.2

นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
ครู คศ.2

นางศิริวรรณ มากช่วย
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ครู คศ.2

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา จินดารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวในฝัน บูรณพานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุทธินี เมืองมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
ครูผู้ช่วย