ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ครู คศ.3

นางจรรยา สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา
ครู คศ.2

นายการัณยภาส แสนคำ
ครู คศ.2

นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ครู คศ.2

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา จินดารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ครู คศ.1

นางสาวในฝัน บูรณพานิช
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
ครู คศ.1

นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
ครู คศ.1

น.ส.สุทธินี เมืองมูล
ครู คศ.1

นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นายนพฤทธิ์ กั๊วะห้วยขวาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ เชียงพฤก
ครูผู้ช่วย

นางสางสุกัญญา โทนทอง
ครู คศ.1

นางสาวภาษิตา จำปาทอง
ครูผู้ช่วย