กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
ครู คศ.2

นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ครู คศ.3

นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ครู คศ.2

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา จินดารัตน์
ครู คศ.1

นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นางสาวในฝัน บูรณพานิช
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
ครู คศ.1

นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
ครู คศ.1

น.ส.สุทธินี เมืองมูล
ครู คศ.1

นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น
ครู คศ.1

นายนพฤทธิ์ กั๊วะห้วยขวาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ เชียงพฤก
ครูผู้ช่วย

นางสางสุกัญญา โทนทอง
ครู คศ.1

นางสาวภาษิตา จำปาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภา เขียวคล้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพฒวดี อัปมะโน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล จันทร์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย