ครูชาวต่างชาติ

Mr.Dennis George P.Feliciano
ครูภาษาอังกฤษ