ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Dennis George P.Feliciano
ครูภาษาอังกฤษ

XIE DAN
ครูภาษาจีน

JI CHEN
ครูภาษาจีน