ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Dennis George P.Feliciano

Miss.Hu jing jing

Miss.Yu Hai Yang