ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Dennis George P.Feliciano