ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ครู คศ.2

นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ครู คศ.3

นายมงคล จันทนาลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นางชลิดา โตวรานนท์
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุธิดา ทะสา
ครู คศ.1

นางสาวอรีนา ปัดตาล
ครู คศ.1

นางสาวสุคนธา ทองรักษ์
ครู คศ.1

นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.1

นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี ธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
ครู คศ.1

น.ส.สุรารักษ์ โฉมกอง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
ครู คศ.1

นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย