กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ครู คศ.2

นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ครู คศ.3

นายมงคล จันทนาลักษณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ครู คศ.3

นางชลิดา โตวรานนท์
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุธิดา ทะสา
ครู คศ.1

นางสาวอรีนา ปัดตาล
ครู คศ.1

นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.1

นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี ธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
ครู คศ.1

น.ส.สุรารักษ์ โฉมกอง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
ครู คศ.1

นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัค สมบูรณ์โชคดี
ครูผู้ช่วย