ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติ
ครู คศ.2

นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ครู คศ.3

นายมงคล จันทนาลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นางชลิดา ศรีเครือแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุธิดา ทะสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรีนา ปัดตาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธา ทองรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ช่วย

นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี ธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุรารักษ์ โฉมกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
ครูผู้ช่วย