ลูกจ้างประจำ

นายสนอง เมืองนก
ช่างปูน
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายสังวาลย์ เอี่ยมสะอาด
ช่างสี

นายสุรินทร์ บูชา
ช่างระบบน้ำ

นายถวิล สอนดอนไพร
ช่างครุภัณฑ์

นางณัฎฐา ขัมพานนท์
พนักงานพิมพ์ดีด