ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเติมสิน นัดกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2560,21:14  อ่าน 804 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริกา คงควร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,13:29  อ่าน 5144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20  อ่าน 1047 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล จันทนาลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,08:29  อ่าน 1119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกันตินันท์ สักคุณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2557,08:32  อ่าน 1776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและผลการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2556,14:07  อ่าน 2007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2556,12:04  อ่าน 2999 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำชี้แจงการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2555,16:59  อ่าน 4502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2555,16:55  อ่าน 2637 ครั้ง
รายละเอียด..