แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งโรงเรียนสุจริต 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- รายงานผลโรงเรียนคุณธรรม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียน