ประกาศสถานศึกษา
ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เผยแพร่ผลการประเมินภายใน2563
ประกาศผลคดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศผลคดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเปิดเรียน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสถานศึกษา
แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 4 (ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ พิเศษ)
ฉบับที่ 3 (ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ พิเศษ)