รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งโรงเรียนสุจริต 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- รายงานผลโรงเรียนคุณธรรม 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียน