รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
คำสั่งโรงเรียนสุจริต 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- รายงานผลโรงเรียนคุณธรรม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียน