ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายปฏิพล แสงวิเชียร
นักศึกษาฝึกสอน
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวจุฑาลักษณ์ ยงยุทธ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวปรียานุช ธงอาจ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวขวัญตา ไฮ้ย้อย
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวธัญสมร กองสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวฉัตรติญา เดชะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวกนกวรรณ แก้วบุบผา
นักศึกษาฝึกสอน

นายปราเมศร์ ม่วงอุ่น
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวมัลลิกา ศรีโสภณ
นักศึกษาฝึกสอน

นายอภินันท์​ ฟักขาว
นักศึกษาฝึกสอน