ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางวิสุดา กฤษวงศ์
การงานธุรกิจ
หัวหน้าครูอัตราจ้าง

นายตฤณชาติ ซึงพานิช
คอมพิวเตอร์

นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
งานบัญชี

นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
พลศึกษา

นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
สืบค้น

นางณัฐกมล โตไร่
สังคมศึกษา

นายอุกฤษ จันทร์ตรี
ศิลปะ (นาฏศิลป์)