ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางวิสุดา กฤษวงศ์
การงานธุรกิจ
หัวหน้าครูอัตราจ้าง

นายตฤณชาติ ซึงพานิช
คอมพิวเตอร์

นายเรวัต สระทองบุญ
คอมพิวเตอร์

นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
งานบัญชี

นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
พลศึกษา

นายกิจติศักดิ์ จักขุจันทร์
สืบค้น

นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
สืบค้น

นางสาวณัฐกมล ถิ่นวัฒนากูล
สังคมศึกษา

นายอุกฤษ จันทร์ตรี
ศิลปะ (นาฏศิลป์)