ครูอัตราจ้าง

นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
งานบัญชี

นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
พลศึกษา

นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
คอมพิวเตอร์

นางสาวสุวิมล ชัยมานะ
ภาษาจีน

นายศักดิ์กมล ดวงชัย
สังคมศึกษา

นางสาวนลินรัตน์ เปรมชัยศรี
ฟิสิกส์

นายกฤษฏา แก้วคง
นาฏศิลป์