ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pongsakron_golf@hotmail.com
ที่อยู่ :
61 ม.8 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ระดับปริญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาหลักสูตรและการสอน
2556 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 มีนาคม 2550 - 5 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครูอัตราจ้าง
6 พฤษภาคม 2554 - 8 มิถุนายน 2556 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครูผู้ช่วย
9 มิถุนายน 2556 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ