ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0939768087
อีเมล์ : kritta.malai@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎนครปฐม / บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2555 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / หลักสูตรและการสอน (สังคมศึกษา)
2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม / วิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2553-27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ครูอัตราจ้าง
28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล