ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกร ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2555 วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มี.ค. 2556 - 30 พ.ย. 2558 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) บุคลากรคณิตศาสตร์
1 ธ.ค. 2558 - 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด(วงษ์วิทยาคาร) บุคลากรคณิตศาสตร์
28 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ด้วย Wordpress