ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
พิธีมอบสะพานดำรงสุข...สู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556
สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินกำแพงแสน มอบเงินรายได้จากงานคืนสู่เหย้า 44 ปี วันที่ 5 มิถุนายน 2556
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556
อบรมเชิงปฎิบัติการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีก
โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี วันที่ 27 มีนาคม 2556
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556
สอบคัดเลือกนักเรียน วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 14-18 มีนาคม 2556
มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวด ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในการสอบธรรมะทางก้าวหน้า วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ประเภทผลการเรียนดีเด่น วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเนื่องในสัปดาห์เชิดชูเกียรติ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
งานคืนสู่เหย้า 44 ปี มัธยมฐานบินกำแพงแสน วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเนื่องในสัปดาห์เชิดชูเกียรติ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2556
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556