วีดีโอกิจกรรม
VTR งานเกษียณอายุราชการ ปี2565
3- 5 สิงหาคม 2565 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2
23 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู 2565
งานปีใหม่ 2563
แห่เทียนพรรษาถวายวัดโพธิ์งาม