ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป อาคารอานวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 - 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ
2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าที่รับสมัคร
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,10:16   อ่าน 533 ครั้ง