ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียน

คุณสมบัติ

-----------------------------
 1. ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
 2. เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 4. รู้เส้นทางใน กทม และปริมณทล หรือเส้นทางต่างจังหวัด
 5. เป็นผู้ไม่พร่องในคุณธรรมและจริยธรรม
 6. สามารถขับรถ 6 ล้อขึ้นไปได้
ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ระหว่างวันที่

12 - 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

--------------------------------------
 1. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายจำนวน 2 รูป
 5. กรณีชื่อ - สกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
 6. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
 7. ใบอนุญาติขับรถยนต์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1157 ครั้ง