ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 26
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 156
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 183
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 41
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 441
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 61
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 219
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 396
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 527
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 253
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 309
กลุ่มงบประมาณและแผน
กำหนดส่งโครงการ 7 ก.ย. 2561 ที่ pattarapong.nt@gmail.com 112
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 121
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.26 KB 109
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 135
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 77
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 168
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 204
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 249
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 193
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 243
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 200
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 850.68 KB 142
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 165
หน้าปก SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 168
แบบสรุป SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 153
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 133
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 66
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 223
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 104
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 114
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 112
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 104