ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.63 KB 805
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 812
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 778
บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 769
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.46 KB 757
รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 749
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 765
รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 760
รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 787
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 1043
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 813
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 787
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 872
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 1095
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 407.61 KB 955
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 1125
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 884
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 985
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 1224
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 901
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 1032
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 1383
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 927
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 1226
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1273
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 1499
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 1164
กลุ่มงบประมาณและแผน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 45.14 KB 1092
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 959
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 988
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 975
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 959
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 977
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 916
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 978
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 1005
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 951
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 886
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1094
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 1082
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 1112
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 1046
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 1104
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 1063
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 0
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 762.35 KB 0
หน้าปกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 761.03 KB 897
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 884
แบบรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 887
ปก SDQ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 887
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 930
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 927
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 845
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 1050
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 1010
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 821
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1167
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 969
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 992
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 1071
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 1127
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 934
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 1234
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 1018
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 1081
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 1004
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.51 KB 631
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 854
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 818
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 831
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 829
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 855
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 835
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 1087
อื่นๆ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1721
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 945
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 1095
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 1086