ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเ่บียนรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 232.76 KB 423
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 95
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 223
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 234
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 352
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 68
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 164
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 537
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 116
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 287
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 454
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 646
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 312
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 347
กลุ่มงบประมาณและแผน
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 109
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 159
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 128
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 138
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 117
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 93
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 176
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 198
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 135
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 68
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 238
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 254
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 302
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 235
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 286
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 245
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 4
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 3
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 201
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 199
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 3
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 127
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 129
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 163
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 188
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 201
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 116
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 363
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 171
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 157
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 165
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 186