ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 103
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 107
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 326
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 250
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 215
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 286
กลุ่มงบประมาณและแผน
กำหนดส่งโครงการ 7 ก.ย. 2561 ที่ pattarapong.nt@gmail.com 93
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 97
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.26 KB 89
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 115
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 50
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 98
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 150
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 218
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 169
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 220
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 184
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 850.68 KB 106
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 128
หน้าปก SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 121
แบบสรุป SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 124
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 84
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 37
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 197
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 75
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 92
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 93
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 21