ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 144
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 151
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 181
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 43
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 13
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 369
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 476
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 241
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 302
กลุ่มงบประมาณและแผน
กำหนดส่งโครงการ 7 ก.ย. 2561 ที่ pattarapong.nt@gmail.com 101
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 109
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.26 KB 99
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 126
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 69
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 153
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 187
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 239
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 188
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 238
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 195
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 850.68 KB 129
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 155
หน้าปก SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 155
แบบสรุป SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 137
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 110
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 59
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 213
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 96
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 100
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 68