ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 310
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 155
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 274
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 302
กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 77
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 168
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 248
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 407.61 KB 161
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 336
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 102
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 184
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 429
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 117
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 242
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 589
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 146
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 426
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 491
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 703
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 384
กลุ่มงบประมาณและแผน
CSA-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 46
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 172
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 196
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 182
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 177
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 187
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 137
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 205
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 228
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 168
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 99
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 279
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 303
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 340
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 267
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 320
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 278
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 126
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 64
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 265
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 233
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 45
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 181
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 175
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 203
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 268
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 278
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 156
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 400
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 232
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 197
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 205
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 46
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 37
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 47
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 50
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 54
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 40
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 254