ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 52
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 178
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 201
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 29
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 104
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 474
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 79
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 250
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 415
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 585
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 273
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 322
กลุ่มงบประมาณและแผน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 61
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 43
กำหนดส่งโครงการ 7 ก.ย. 2561 ที่ pattarapong.nt@gmail.com 129
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 141
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.26 KB 132
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 157
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 100
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 37
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 186
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 223
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 263
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 207
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 261
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 216
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 19
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 19
หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 850.68 KB 166
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 211
หน้าปก SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 198
แบบสรุป SDQ2561 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 177
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 159
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 82
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 267
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 127
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 131
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 130
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 126