ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเ่บียนรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 232.76 KB 584
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 112
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 238
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 256
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 34
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 17
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 90
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 392
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 78
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 198
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 553
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 124
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 299
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 465
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 663
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 336
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 359
กลุ่มงบประมาณและแผน
CSA-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 18
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 128
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 169
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 146
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 154
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 134
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 108
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 183
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 210
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 78
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 247
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 269
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 315
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 245
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 300
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 253
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 90
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 42
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 244
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 212
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 25
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 140
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 140
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 171
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 204
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 227
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 133
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 372
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 202
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 168
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 176
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 203