ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเ่บียนรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 232.76 KB 780
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 134
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 257
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 278
กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 47
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 100
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 75.85 KB 129
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 407.61 KB 139
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 307
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 79
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 145
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 417
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 102
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 219
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 576
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 134
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 393
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 479
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 683
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 367
กลุ่มงบประมาณและแผน
CSA-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 30
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 149
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 179
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 157
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 163
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 167
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 117
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 193
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 217
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 156
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 88
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 265
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 283
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 328
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 255
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 308
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 262
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 113
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 52
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 253
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 219
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 32
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 161
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 160
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 188
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 249
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 248
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 143
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 386
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 216
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 180
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 194
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 25
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 24
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 27
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 28
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 32
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 26
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 240