ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 835
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 209
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 356
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 351
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 106 BYTE 2
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 55
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 142
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 54
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 129
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 336
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 407.61 KB 220
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 386
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 149
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 245
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 477
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 164
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 294
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 648
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 194
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 478
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 539
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 759
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 432
กลุ่มงบประมาณและแผน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 45.14 KB 108
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 224
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 252
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 244
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 230
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 238
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 182
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 252
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 275
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 220
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 153
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 348
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 350
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 383
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 317
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 371
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 333
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 761.03 KB 167
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 155
แบบรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 144
ปก SDQ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 155
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 196
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 178
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 109
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 312
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 284
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 93
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 291
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 242
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 266
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 343
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 374
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 205
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 506
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 287
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 353
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 256
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 110
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 89
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 102
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 102
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 127
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 94
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 335