ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ 2.65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 306
แบบสรุปผลการเรียนและกิจกรรม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 42.63 KB 242
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน2_2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.19 KB 899
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.62 KB 857
>งานวิจัยในชั้นเรียน 432
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายบุคคคล Word Document ขนาดไฟล์ 111.66 KB 364
>แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน 273
แบบฟอร์มหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 265
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.94 KB 1175
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 49082
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 538.5 KB 49227
>หน้าปก แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกกลุ่มสาระ 49068
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ประเมินวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 49220
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 48535
บันทึกข้อความรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48421
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.97 KB 49884
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 48651
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 48431
บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 48678
รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48446
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 48349
รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 48555
รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 48531
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48366
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 48409
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48448
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 48312
>เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 48505
>โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 48373
กลุ่มงบประมาณและแผน
บันทึกข้อความ แบบฟอร์มการสำรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 6
>ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 11
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.88 KB 106
กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.72 KB 41
โครงการชุมนุมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 119.89 KB 30
>คู่มือสวัสดิการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 150
บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 3120
ตัวอย่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม ว.89 Word Document ขนาดไฟล์ 35.62 KB 44292
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 48284
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 48480
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48603
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48310
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48473
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 48428
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 48365
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 48343
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 48394
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าปกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 140
แบบฟอร์มห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 152
บันทึกข้อความ ห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 90
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 53.52 KB 57
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 179
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 88
>แบบรายงานสรุป SDQ ปี2565 201
>ปก SDQ ปี2565 204
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 190
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.35 MB 180
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 106.56 KB 205
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 268
>ปก SDQ64 42014
>ปกเยี่ยมบ้าน 64 42040
แบบสรุปเยี่ยมบ้าน2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 42050
ปกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48657
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48593
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบหน้าปก วPA 235
>แบบฟอร์ม PA1-5 ตำแหน่งผู้บริหาร 47
>แบบฟอร์ม PA1-5 ตำแหน่งครู 315
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.15 KB 63
บันทึกขอกักตัว Word Document ขนาดไฟล์ 62.52 KB 129
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2565 356
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA 6064
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 52.48 KB 6143
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) Word Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 6101
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 48502
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.51 KB 52431
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 48306
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเวรการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 196
>คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 48505