ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ประเมินวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 73
แต่งตั้งกรรมการกำกับติดตามข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา มาตราการป้องกัน covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.39 KB 15
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 27809
บันทึกข้อความรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 38420
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.97 KB 93805
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 93770
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 93695
บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 93707
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.46 KB 93669
รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 93661
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 93697
รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 93679
รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 93746
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 94014
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 93872
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 93694
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 93770
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 94080
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 407.61 KB 93846
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 94021
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 93778
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 93899
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 94114
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 93801
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 93929
ฟอร์มบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 94278
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 93821
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 94151
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 94159
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 94398
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 94052
กลุ่มงบประมาณและแผน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.06 KB 60120
ตัวอย่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 341.85 KB 60142
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 84194
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 45.14 KB 94140
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 93847
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 93883
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 93865
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 93850
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 93872
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 93813
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 93867
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 93896
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 93837
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 93782
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 93989
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 93966
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 94004
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 93933
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 93993
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 93949
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 231.47 KB 9
บันทึกข้อความห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 58.97 KB 26
แบบบฟอร์มห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 31
ปกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 27
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 92990
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 762.35 KB 92966
หน้าปกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 761.03 KB 93788
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 93772
แบบรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 93780
ปก SDQ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 93773
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 93814
รายงานผลโครงงานคุณธรรม2562 Word Document ขนาดไฟล์ 740.49 KB 93818
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.24 KB 93740
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.03 KB 93940
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 93899
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 93705
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 94286
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 93854
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 93875
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 93956
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 94041
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 93822
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 94120
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 93907
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 94013
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 93887
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.51 KB 93869
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 93749
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 93704
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 93717
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 93717
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 93753
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 93728
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 94173
อื่นๆ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 94717
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 93829
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 93989
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 93971