ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.62 KB 264
>งานวิจัยในชั้นเรียน 284
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายบุคคคล Word Document ขนาดไฟล์ 111.66 KB 223
>แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน 207
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2_2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 537
แบบฟอร์มหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 187
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.94 KB 1106
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48990
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 538.5 KB 49182
>หน้าปก แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกกลุ่มสาระ 48926
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ประเมินวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 49141
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 48471
บันทึกข้อความรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48366
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.97 KB 49157
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 48602
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 48396
บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 48652
รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48375
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 48302
รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 48516
รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 48517
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48329
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 48400
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48437
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 48303
>เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 48478
>โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 48365
กลุ่มงบประมาณและแผน
>คู่มือสวัสดิการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 130
บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 3092
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 95.09 KB 38266
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 38231
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 38199
>รายละเอียดครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 64 44282
ตัวอย่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม ว.89 Word Document ขนาดไฟล์ 35.62 KB 44274
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 48247
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 48441
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48591
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48280
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48467
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 48414
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 48360
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 48336
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 48389
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 3
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 2
>แบบรายงานสรุป SDQ ปี2565 174
>ปก SDQ ปี2565 142
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 168
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.35 MB 124
บันทึกข้อความห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 60.78 KB 223
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 106.56 KB 180
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 240
>ปก SDQ64 41998
>ปกเยี่ยมบ้าน 64 42009
แบบสรุปเยี่ยมบ้าน2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 42042
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 231.47 KB 48389
บันทึกข้อความห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 58.97 KB 48596
แบบบฟอร์มห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48462
ปกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48632
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48581
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.15 KB 33
บันทึกขอกักตัว Word Document ขนาดไฟล์ 62.52 KB 119
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2565 228
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA 6034
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 52.48 KB 6082
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) Word Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 6056
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 48459
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.51 KB 52412
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 48258
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเวรการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 135
>คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 48484