ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2_2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 0
แบบฟอร์มหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 7
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.94 KB 386
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48459
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 538.5 KB 48955
หน้าปก แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกกลุ่มสาระ 48671
แบบฟอร์มปกข้อสอบสำหรับตรวจด้วยเครื่องOMR Word Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48290
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 48239
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ประเมินวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48955
แต่งตั้งกรรมการกำกับติดตามข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา มาตราการป้องกัน covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.39 KB 48252
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 48302
บันทึกข้อความรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48246
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.97 KB 48940
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 48464
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 48284
บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 48546
รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48254
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 48185
รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 48399
รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 48411
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้มัธยมฐานบินกำแพงแสน Word Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48200
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 48304
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEVANA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.28 KB 48301
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ปพ.5 ฉบับตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48124
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 48327
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 48244
แบบฟอร์มแบบทดสอบที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48339
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.05 KB 48190
เทมเพลต สำหรับงานนำเสนอ ObecQA 48378
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 48264
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) 48239
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในคาบสืบค้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.39 KB 48415
กลุ่มงบประมาณและแผน
คู่มือสวัสดิการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 18
บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 2993
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 95.09 KB 38154
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 38128
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 38097
รายละเอียดครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 64 44181
ตัวอย่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม ว.89 Word Document ขนาดไฟล์ 35.62 KB 44162
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 45.14 KB 49062
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 48377
ประมาณการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 48106
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 97.06 KB 48116
แบบฟอร์มตัดงบประมาณ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.84 KB 48179
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.42 KB 48142
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96.58 KB 48337
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 48120
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.24 KB 48415
แบบฟอร์มไปราชการ สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48490
กลุ่มบริหารทั่วไป
แม่แบบพื้นหลังสำหรับจัดแฟ้มกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 48310
แบบฟอร์ม ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48175
แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู (รายบุคคล) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48368
แบบยืมครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.78 KB 48317
แบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.47 KB 48263
แบบขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 48239
แบบขอรับบริการอุปกรณ์โสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.99 KB 48294
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แบบอนุมัติโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 106.56 KB 49
แบบรายงานผลโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา2564 47
ปก SDQ64 41885
ปกเยี่ยมบ้าน 64 41888
แบบสรุปเยี่ยมบ้าน2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 41912
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 231.47 KB 48272
บันทึกข้อความห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 58.97 KB 48480
แบบบฟอร์มห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48313
ปกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48432
หน้าปกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 761.03 KB 48521
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 48107
แบบรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48549
ปก SDQ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 48139
program แปลภาวะโภชนาการเด็ก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48484
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.77 KB 48137
แบบนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 48541
แบบรายงานสรุป SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 48260
หน้าปก SDQ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48226
หน้าปกสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 979.83 KB 48209
แบบบันทึกข้อความ "สรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 48447
คำสั่งครูประจำชั้น-ประจำปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.76 KB 48466
คำสั่ง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.14 KB 48176
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48438
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 48553
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48428
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 48375
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA 5923
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2) Word Document ขนาดไฟล์ 52.48 KB 5967
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) Word Document ขนาดไฟล์ 39.28 KB 5953
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 48349
แบบฟอร์มการจัดทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 143.51 KB 52305
วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 50.39 KB 48411
วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9 Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 48296
บันทึกข้อความขอส่ง วฐ2 Word Document ขนาดไฟล์ 27.79 KB 48416
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 48498
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมิน13ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 48427
ตัวอย่าง id plan Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 48179
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 131.14 KB 48149
อื่นๆ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48107
แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1ปี2561 48120
logbook แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู 48261
คู่มือการรับสมัครนักเรียน2561 48376