หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย

เกณฑ์การรับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน
- หลักเกณฑ์การการพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว.๒๑
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ