รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564
คลิกเพื่อดู
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565
คลิกเพื่อดู
- แผนปฏิบัติการ(งบเงินอุดหนุดและงบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2565
คลิกเพื่อดู
- แผนปฏิบัติการ(งบเงินรายได้สถานศึกษา) 2565
คลิกเพื่อดู