ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897660
Page Views 5660935
ลิ้งค์น่าสนใจ
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ


1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก โดยเน้นความสำนึกในความเป็นชาติไทย 

missions : Support the students to have variety of abilities to increase the potential of the world population by focusing on the awareness of Thainee

教学宗旨:   进一步提高学生的学习能力

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

missions : Developing and supporting  for the administrator, teacher and education personnel to have the ability to be the professional followed by professional autonomy and world class standard

教学宗旨:   提高并促进教师的教学能力

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

Missions : Support developing of course to international on Thai's nation base.

教学宗旨:   共同携手打造世界级标准学校

4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Missions : Develop and support education system effectively by every unit's cooperation Sudamental  education.

教学宗旨:   打造并促进高质量的行政管理系统