ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
31 มี.ค. 60 อนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ทะเบียนวัดผล,ครูประจำชั้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
31 มี.ค. 60 รับเอกสารจบหลักสูตร
นักเรียน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
24 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
ครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาดเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
17 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์ https://sgs.bopp-obec.info
นักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
12 พ.ย. 59 ถึง 13 พ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
28 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 พ.ค. 59 อนุมัติผลการเรียน อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (รอบสุดท้าย)
นักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
03 พ.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนที่ตกค้าง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
10 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
09 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ฝ่ายทะเบียน
03 เม.ย. 59 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.4
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
02 เม.ย. 59 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 และสอบเข้าแผนการเรียน
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
26 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
29 ก.พ. 59 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6
นักเรียนชั้น ม.6 และคุณครูที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน